Integritetspolicy & Cookies

1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver hur Kodbruket AB, org. nr 556893-8251, Bredbandet 1, 392 30 Kalmar, e-mail: andreas@kodbruket.se, samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då Kodbruket ingår avtal med kund som köper tjänster utav Kodbruket. Integritetspolicyn gäller även för besökare till Kodbrukets webbplats. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

2. Personuppgiftsansvar

2.1 Kodbruket som Personuppgiftsansvarig

Kodbruket är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

2.2 Kodbruket som Personuppgiftsbiträde

Kodbrukets kunder är personuppgiftsansvariga för personuppgifter de samlar in av sina kunder. Delas dessa personuppgifter med Kodbruket så agerar Kodbruket personuppgiftsbiträde. Detta sker t.ex. när Kodbruket får tillgång till personuppgifter i e-handelssystem och databas. Vi har ett avtal för personuppgiftsbiträde som alla våra kunder ska skriva på. Kontakta oss för mer information. 

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats och få en så bra upplevelse som möjligt, få mail eller ingå avtal med oss måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Kodbruket samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du besöker vår webbplats, ingår avtal med oss, eller när du kontaktar oss via telefon, e-post eller kontaktformulär. Informationen som samlas in från dig vid köp av våra tjänster, eller vid begärd information om våra tjänster, krävs för att du ska kunna ingå avtal med Kodbruket och för att Kodbruket ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Kodbruket

De personuppgifter Kodbruket samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp av våra tjänster är:

 • Namn
 • Organisationsnummer
 • Adress & Fakturauppgifter
 • Telefonnummer
 • E-postadress

4.2 För dig som är besökare till vår webbplats

De personuppgifter Kodbruket kan samla in och behandla om dig som besökare till vår webbplats är:

 • Namn
 • Telefonnummer och/eller e-postadress
 • IP-adress och information om din användning av Kodbrukets webbplats via anonymiserad insamling till analysverktyg

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Kodbruket

Kodbruket behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Kodbruket dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av avtal mellan parterna, fakturering och tillhandahållande av våra tjänster och support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Kodbrukets och utvalda samarbetspartners tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben eller sociala medier
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner

6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Kodbruket baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.1 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, såsom att kunna kontakta dig för genomgång av våra tjänster vi utför på uppdrag av dig. Gentemot dig som besökare av vår webbplats, såsom ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Kodbruket samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

6.2 I vissa fall kan Kodbruket ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

7.1 För att leverera, administrera och utveckla våra tjänster samt tillhandahålla support har vi som rättslig grund fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor). Här är kategorier av personuppgifter namn, telefonnummer och e-postadress.  Lagringstiden gäller till två år efter att du senast varit aktiv kund till Kodbruket.

7.2. För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen är Kodbrukets rättsliga grund rättslig förpliktelse. Kategorier av personuppgifter är namn och organisationsnummer och adress (inklusive faktureringsadress). Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

 

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

8.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Kodbruket kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Kodbrukets rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

8.2 Kodbruket sparar personuppgifter om kunder i högst 24 månader sedan du senast varit aktiv kund till Kodbruket.

8.3 Kodbruket sparar uppgifter om besökare till Kodbrukets webbplats tills du begär att få dina personuppgifter borttagna.

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

9.1 Kodbruket kommer att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Kodbruket  marknadsföringspartners och leverantörer vid tjänster för kreditupplysning.

9.2 Tredje part som Kodbruket lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller besökare till Kodbrukets webbplats får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Kodbrukets tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Kodbrukets avtal med dig som kund eller besökare till vår webbsida.

9.3 Personuppgifter kommer att lämnas ut av Kodbruket om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Kodbrukets rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

9.4 Kodbruket kommer att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Kodbrukets leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Kodbruket vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

9.5 Kodbruket kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

10. Ändring av integritetspolicy

10.1 Kodbruket har rätt att ändra Integritetspolicyn och vi kommer med rimlig varsel underrätta dig när ändringar sker.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Vi vill att du skall kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har tagit fram och infört säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

12. Dina rättigheter

12.1 Kodbruket ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

12.2 Kodbruket kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

12.3 Du har rätt att av begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

12.4 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

12.5 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till andreas@kodbruket.se. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

12.6 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

13. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies vilket du finner mer information om i Kodbrukets cookiepolicy längst ned på denna sida.

14. Kontaktinformation

14.1 Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Kodbruket AB
Bredbandet 1
392 30 Kalmar
andreas@kodbruket.se

Cookie policy